Leipie Ondersteuningsdienste, ‘n maatskappy sonder winsoogmerk wat geregistreer is in Oktober 2021, is ‘n omgee-inisiatief deur Laerskool Louis Leipoldt se Beheerliggaam en Skoolbestuur.

Die hoofdoelstelling en hoofbesigheid van Leipie Ondersteuningsdienste is die verskaffing van opvoedkundige en remediërende ondersteuningsdienste aan Laerskool Louis Leipoldt asook die omliggende omgewing. Ter bereiking hiervan, is die fokus om die toekoms van onderwys in Laerskool Louis Leipoldt te verseker en op dringende, innoverende, roepingsgedrewe en kreatiewe maniere uit te bou. Die doelstelling van Leipie Ondersteuningsdienste is om onderwys ondersteunende aktiwiteite op ʼn nie-winsgewende grondslag en met altruïstiese of filantropiese bedoeling, te onderneem. Die ondersteuning en welstand bevordering van behoeftige leerders sal ondermeer die volgende dienste insluit:

 1. Berading
 2. Spraakterapie
 3. Spelterapie
 4. Arbeidsterapie

Leipie Ondersteuningsdienste erken sy rol in en interafhanklikheid aan die skool ten einde sy doelstellings te bereik, en sal gevolglik sorg dra om te verseker dat enige optrede streng geskied in ooreenstemming met en ter bevordering van die doelwitte van die skool. As sodanig funksioneer die Leipie Ondersteuningsdienste vanuit die grondslag om ‘n toekoms van voorspoed vir die skool te skep.

Ten einde sy doelstelling te bereik, poog Leipie Ondersteuningsdienste om:

 1. Fondswerwing te sentraliseer ten einde alle fondse optimaal aan te wend tot voordeel en bevordering van die doelwitte van die skool, en ‘n volhoubare toekoms te verseker, en
 2. Remediërende ondersteuningsdienste aan die skool, en sy gemeenskap, te bied ten einde ‘n daadwerklike positiewe bydrae te lewer tot die skoolgemeenskap.

Leipie Ondersteuningsdienste het ook spesiale belastingkwytskelding vanaf die Suid-Afrikaanse inkomstediens verkry in terme van artikel 10(1)(cN) van die Belastingwet, ten einde Artikel 18A sertifikate te kan uitreik vir enige donasies wat ontvang word.

Enige navrae of korrespondensie aan Leipie Ondersteuningsdienste kan gestuur word aan: bestuur@leipiedienste.co.za

Rek naam:
Leipie ondersteuningsdienste NPC
FNB
Takkode 252145
Rek nr: 62928009382

Dinsdae en Woensdae middae
13:50-14:50
Parklaan 126
Reg oorkant die skool se hek by rugbyveld

Kontakpersoon: Mev C Barnard   wiskunde@louisleipoldt.co.za

Die Leipie Omgee is ‘n inisiatief wat al 18 jaar bestaan.  Gesinne in nood word ondersteun met maandelikse kospakke, skryfbehoeftes, skoolklere, toerfooie en -benodigdhede en terapie soos die behoeftes deur die Omgeespan bepaal word.

Leerders kry die geleentheid om deel te hê hierin en die Leipie koskombuis aan te vul.  Ander projekte, soos nood bepaal word, word ook bestuur en bedryf om gesinne in nood se las te verlig.

Vir navrae kontak asb Mev C Barnard by wiskunde@louisleipoldt.co.za

Leipie Ondersteuningsdienste, ‘n maatskappy sonder winsoogmerk wat geregistreer is in Oktober 2021, is ‘n omgee-inisiatief deur Laerskool Louis Leipoldt se Beheerliggaam en Skoolbestuur.

Die hoofdoelstelling en hoofbesigheid van Leipie Ondersteuningsdienste is die verskaffing van opvoedkundige en remediërende ondersteuningsdienste aan Laerskool Louis Leipoldt asook die omliggende omgewing. Ter bereiking hiervan, is die fokus om die toekoms van onderwys in Laerskool Louis Leipoldt te verseker en op dringende, innoverende, roepingsgedrewe en kreatiewe maniere uit te bou. Die doelstelling van Leipie Ondersteuningsdienste is om onderwys ondersteunende aktiwiteite op ʼn nie-winsgewende grondslag en met altruïstiese of filantropiese bedoeling, te onderneem. Die ondersteuning en welstand bevordering van behoeftige leerders sal ondermeer die volgende dienste insluit:

 1. Berading
 2. Spraakterapie
 3. Spelterapie
 4. Arbeidsterapie

Leipie Ondersteuningsdienste erken sy rol in en interafhanklikheid aan die skool ten einde sy doelstellings te bereik, en sal gevolglik sorg dra om te verseker dat enige optrede streng geskied in ooreenstemming met en ter bevordering van die doelwitte van die skool. As sodanig funksioneer die Leipie Ondersteuningsdienste vanuit die grondslag om ‘n toekoms van voorspoed vir die skool te skep.

Ten einde sy doelstelling te bereik, poog Leipie Ondersteuningsdienste om:

 1. Fondswerwing te sentraliseer ten einde alle fondse optimaal aan te wend tot voordeel en bevordering van die doelwitte van die skool, en ‘n volhoubare toekoms te verseker, en
 2. Remediërende ondersteuningsdienste aan die skool, en sy gemeenskap, te bied ten einde ‘n daadwerklike positiewe bydrae te lewer tot die skoolgemeenskap.

Leipie Ondersteuningsdienste het ook spesiale belastingkwytskelding vanaf die Suid-Afrikaanse inkomstediens verkry in terme van artikel 10(1)(cN) van die Belastingwet, ten einde Artikel 18A sertifikate te kan uitreik vir enige donasies wat ontvang word.

Enige navrae of korrespondensie aan Leipie Ondersteuningsdienste kan gestuur word aan: bestuur@leipiedienste.co.za

Dinsdae en Woensdae middae
13:50-14:50
Parklaan 126
Reg oorkant die skool se hek by rugbyveld

Kontakpersoon: Mev C Barnard   wiskunde@louisleipoldt.co.za