Rekenaarsentrum

Ons rekenaarsentrum se nuwe voorkoms met Google prentjies gedoen deur Simone Opperman. Haar dienste is beskikbaar vir mooi verwerk bv babakamers. 0844599592.

rekenaarsentrum4 rekenaarsentrum3
rekenaarsentrum6 rekenaarsentrum2
rekenaarsentrum1 rekenaarsentrum5

Die rekenaarsentrum is toegerus met 40 rekenaars met LCD skerms. Elke leerder kry die geleentheid om een keer per week op sy eie rekenaar te kom werk.  

Wat doen ons?

Graad 1 – 3 werk ons hoofsaaklik net op die Academix leesprogram,  van tyd tot tyd laat ek hulle ook op Encarta, Paint en TuxPaint werk, wat hulle natuurlik baie geniet. 
Graad 4 – 7 begin ons met rekenaargeletterdheid.

Die 1e kwartaal leer ons meer van die rekenaar se werking bv. hardeware en sagteware. Die 2e kwartaal werk ons met Microsoft Word en leer tikvaardigheid.  Die 3e kwartaal werk ons met Publisher en die 4e kwartaal PowerPoint en gr. 7 doen Excel.
Lees is egter nog baie belangrik so elke tweede week werk hulle ook op Academix om hul leesspoed te verbeter. Encarta is ook tot hul beskikking vir navorsing vir take. 

Kan ons na skool kom werk?

Maandae, Dinsdae en Woensdae is ek tot 14:15 in die sentrum vir enige leerder wat graag aan sy leesspoed wil kom werk, navorsing doen op Encarta vir take of net die kwartaal se werk wil inoefen. Enige leerder is welkom en dit is gratis. Dit hang egter van die leerder se houding en motivering af of die leesspoed wel verbeter sal word. 

Wat is Academix?

Academix is ‘n opvoedkundige program wat op ‘n dinamiese wyse akademiese vordering in al hulle vakke by leerlinge kan bewerkstellig. Die volgende areas word alles in die program aangespreek: 

 • Visuele diskriminasie
 • Opeenvolging
 • Analise en Sintese
 • Letterherkenning (grondslagfase)
 • Woordbou
 • Konsentrasie
 • Geheue
 • Spelling
 • Sekere grammatikale beginsels soos bv. meervoude, verkleinwoorde, sinonieme en antonieme
 • Sinsbou
 • Leesvaardighede
 • Begrip 

Onderrigbeginsels ten grondslag van die program.

 • Academix is nie in die eerste plek bedoel om ‘n aanvangsleesprogram te wees nie, of selfs net om ‘n leesontwikkellingsprogram te wees nie, maar eerder ‘n tweetalige opvoedkundige program wat akademiese vordering in al hulle vakke kan bewerkstellig, waarvan leesvaardighede natuurlik ‘n essensiële onderdeel vorm. Daar word van die standpunt uitgegaan dat leerlinge op elke vlak van die skoolprogram met nuwe en uitdagende metodiek gehelp moet word om hierdie vaardighede meer doeltreffend te ontwikkel. Terselfdertyd is die leesstukke so gegradeer dat dit die belangstellings- en ouderdomsvlak van elke leerling sal bevredig. Daarom kan die program as ‘n korrektiewe leesprogram en/of as ‘n ontwikkelingsleesprogram toegepas word. Daar kan bv. vir die swak leser in Graad 5, goedskiks van die Graad 4 materiaal gebruik gemaak word. Aan die ander kant kan die goeie leser in Graad 4 van die Graad 5 materiaal gebruik om sy leesvaardigheid te ontwikkel. 
 • Lees en skryf hou direk met mekaar verband en die een kan nie sonder die ander suksesvol onderrig word nie. Om lees te onderrig , of te verbeter, of selfs verkeerde leestegnieke reg te stel, sal nie suksesvol wees indien daar nie vir die leeshandeling en die skryfhandeling voorsiening gemaak word nie. 
 • Lees en begrip – Die bevordering van hierdie twee kardinale vaardighede is baie belangrik. Om die een sonder die ander een te doen is om op ‘n meganistiese grondslag te werk te gaan. Leesspoed sonder begrip is niks werd nie, en maksimum begrip sonder effektiewe leesspoed werk inhiberend in op maksimum skolastiese prestasie. Dit is verder baie belangrik om nie net te kyk hoeveel vrae korrek beantwoord is nie, maar wel watter vrae korrek beantwoord is. Ten einde insigtelike lees te bevorder word aanbeveel dat die leerling die vrae wat foutief beantwoord is, se korrekte antwoorde weer in die leesstuk oplees. Hierdie oefening sal kritiese lees en soeklees bevorder. 
 • Spelling – Academix maak daarvoor voorsiening dat die leerling voldoende geleentheid kry om die spelling van die belangrike of moeilike nuwe woorde in te oefen.dit word eerstens met die flitswoorde gedoen. By hierdie afdeling is daar ook nog die blokkiesraaisels, soek die woorde, hangman speletjie, ontsyfer die woorde speletjie asook die skommel die woorde speletjie. Verder is daar ook addisionele oefening vir spelling by “Pret met sinne”.

Die verwagte leesspoed vir elke graad.
Graad
1.  80
2.  115
3.  138
4.  158
5.  173
6.  185
7.   195 

Kontak besonderhede:

Mnr Janneman Opperman

(012) 664 5798

Beste tye om te skakel: 7:30 en na skool van 13:30 Maandae, Dinsdae en Woensdae.


Rekenaarsentrum opgradering

Die sentrum het aan die begin van die tweede kwartaal ‘n nuwe dataprojektor gekry. Baie dankie vir die skoolbestuur om die fondse te bewillig vir die noodsaaklike uitbreiding van die sentrum.

Die aanbieding en verduideliking van leerstof is met 100% verbeter en vergemaklik. Leerders kan nou presies sien wat om waar te doen en die uitkoms van die les kan nou ook visueel waargeneem word.

Die junior afdeling se aanbieding is baie vergemakilk aangesien baie van ons junior leerders se vaardighede nog nie op die dieselfde vlak is van ons senior leerders nie.  Hulle het baie meer hulp en leiding nodig.

Die senior leeders kan nou met gemak hulle vaardighede verbeter aangesien die probleme en uitdagings nou visueel waargeneem kan word.

Ons rekenaarsentrum word nou ten volle benut!

Mnr. J Opperman